Ochrana osobních údajů

INFORMACE O PODMÍNKÁCH A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I.
Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MAXIS a.s., IČ 25675893, se sídlem Slezská 2127/13, Praha 2, 12000, (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Slezská 2127/13, 120 00, Praha 2
  email: info@maxis-medica.com
  telefon: 571 633510

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše kontaktní údaje (adresa firmy, kontaktní adresa, e-mail, telefonní čísla, ID sociálních sítí),

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, firma, pracovní pozice, cookies),

 3. Správce zpracovává Vaše údaje o kvalifikaci a odborném zaměření,

 4. Správce zpracovává Vaše délkové míry v případě požadavku na individuální produkt,

  které získal na základě plnění Vaší objednávky, obchodního případu nebo souhlasu.

  III.
  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce (zejména pro jednoznačnou identifikaci, zhotovení nabídek, kalkulací, odborná sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely, uvedené v souhlasu. Např. poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt...), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  • Zpracování obchodní nabídky nebo kalkulace

  • Jednoznačná identifikace

  • Poskytování informací o našich produktech v závislosti na Vašem povolání, specializaci.

 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 
 1. IV.
  Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

   Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (podle platných právních předpisů).

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,

   nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje anonymizuje nebo vymaže.

  V.
  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

  • zajišťující marketingové služby.

  • přepravní společnosti

  • dodavatelé IS a SW vybavení

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

VI.
V
aše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním


   Svého práva se můžete domáhat písemně nebo elektronicky
   , a to na adrese

   MAXIS a.s.
   GDPR
   Na Potůčkách 163
   757 01 Valašské Meziříčí
   email : gdpr@maxis-medica.com

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

  VIII.
  Závěrečná
  ustanovení

 1. Odesláním objednávky, z internetového objednávkového formuláře, mailem, poštovní službou, telefonicky či jinak, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů správce a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Aktivního vyjádření souhlasu s těmito podmínkami je třeba v případech, které nesplňují odstavce b), c), d), e), f) bodu 1. článku 6 GDPR o zákonnosti zpracování. Souhlas lze vyjádřit např. zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, vytištěného formuláři nebo vlastním textem. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Aktuální znění podmínek ochrany osobních údajů je zveřejněno na internetových stránkách správce www.maxis-medica.cz


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.12.2021.

Stahuje se...
TOPlist